علوم جغرافیایی

مطالب علمی،جغرافیایی،لرستان شناسی و ...

النینو

النینو شکست میان اتمسفر واقیانوس ارام می باشد که نتیجه آن ایجاد تغییرات آب هوایی می باشد وبیشتر در سواحل غربی امریکا ی جنوبی نزدیک خط استوا اتفاق می افتد .در این رویدادلایه سطحی آب اقیانوس در شرق اقیانوس آرام در ناحیه ای گرم می شود و این گرما چهار ماه یابیشتر ادامه می یابد.این پدیده در بعضی از سالها همراه با گرم شدن بیش از حد می باشد که در این حال دمای سطح آب با یک انحراف معیار بالاتر از متوسط ماهانه حداقل برای 4ماه پی در پی ودر سه یا پنچ محل ساحلی بالا می رود همراه با شارژ آب گرم دمای سطح آب دریا وهوا غالباًبرای یک سال ویا حتی بیشتر  به صورت  غیرعادی گرم باقی می ماند وبرای برگشتن به وضعیت عادی حداقل یک سال زمان لازم خواهد بود پس از پایان دوره گرم مرحله سرد شدن آب های سطحی اقیانوس شروع می شودکه به این پدیده لالینو می گویند.

این واژه بدون شک برای مردم برخی کشورها تغییرات ناگهانی جوی وبروز طوفان وسیلاب .متقالباً برای اهالی برخی نقاط جهانخشکسالی وحتی آتش سوزی را تداعی می کند. ....، اسپانیایی Ell.ninyo گفته ونوشته می شود در فرهنگ علوم زمین پدیده اقیانوسی ال نینو تامارس به وقوع می پیوندد ودر اثرآن کمربند همرگرایی درون حاره ای به جنوب استوا در مجاورت کشورهای مذکور سوق می یابد.

پدیده نوسان جنوبی Ellnino افت وخیزی از شدت گردش جو جریانهای اقیانوسی بین حاره ای است که این افت وخیز گسترده شده وبر اثر تبادل هوای پرفشار جنوب شرقی اقیانوس آرام کم فشار استوایی اندونزی همزمان تولید شود ودر تناوب این پدیده از یک تا پنچ سال متغییر بوده ومقدار متوسط آن تقریباً 30 ماه است .

رویداد ال نینو نوسان جنوبی یکی از مهمترین وشاخص ترین رویدادهایی است که منجر به ظهور ناهنجاری های بزرگ آب هوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود هواشناسان واقیانوس شناسان جهان در سالهای اخیر مطالعات زیاد ودقیقی در مورد مکانیزم ایجاد ال نینو و تاثیرات متقابل جو واقیانوس انجام دادندبه ویژه مطالعات گسترده ای در ارتباط باناموزونی دما در سطح دریا ونوسانات کم فشار در سالهای اخیر که ال نینو رخ می دهد انجام گرفته است مجموعه این تغییرات،نوسانات جنوبی ال نینو می نامند .برای نخستین بار واکر (1932)و بلیس(1937)بر وجود نوساناتی در فشار سطح وودر مقیاس جهانی اشاره کردند وآن را یک الگوی ارتباط از راه دور جهانی در اتمسفر است وبه دلیل تمیز آن ازسایر الگوی ارتباط از راه دور (به ویژه نوسانات so)نامیدند.بدین سان so نوسان جنوبی توسط یک گردش شرق به غرب در امتدادصفحه استوا همراه با صعود هوا در غرب soاطلس شمالی و آرام شمالی ،نوسان جنوبی نام داردمراکز عمل اقیانوس آرام ونزول هوا در شرق اقیانوس آرام به یکدیگر مربوط می شود وبه این ترتیب گردش شکل میگیرد که توسط بژرگنس(1969)گردش واکر نامیده شد.ال نینو مانند یک فصل دارای دوره است اما فصلی کخ به صورت نامنظم ظاهر می شود.در زمان غیر مشخصی در جهان اسقرار می یابد به همین دلیل در زمان ظاهر شدن این پدیده بعضی تغییرات آب وهوایی ودگرگونی هایی در الگوی طبیعت ایجاد می شود این تغییرات افزایش باران وسیل ویرانگر در بخش هایی از آمریکا ی جنوبی وپرو خشکسالی در قسمت غربی اقیانوس آرام را به دنبال دارد .

بنابرین با توجه به خسارات ناشی از پدیده ال نینو باید شرایط منطقه حاره اقیانوس آرام را بادقت مشاهده وتغییرات هوا در یک دوره کوتاه را پیش بینی کرد .ال نینو معمولاً بایک تغییر در جریان اتمسفر همراه استحرکت یاجنبش جنوبی یکی از علتهای اصلی است که باعث تغییرات آب وهوایی در کل دنیا می شود این پدیده از 25سال پیش توجه اقیانوس شناسان را به خود جلب کرد وتحقیقات زیادی درباره آن اجام شد در حقیقت اولین قدم ،تخمین شروع ال نینو ولانینو پیش بینی هوا بود در پدیده ال نینو تبخیر آب نواحی شرقی اقیانوس آرام بر اثر گرما می تواندبارشهایی را که به شکل غیر معقول شدیدهستند در بخش هایی از آمریکا وافرقا سبب شود.وقوع بیماری های منتقل شده از طریق ال نینو ولانینو به ویژه در مناطقی که دچار سیل و خشکسالی هستند،ازایش می یابد.ال نینو تنها هشداری از مشکلات آینده نیست بلکه موتور مرگ آنهاست الگوهای متعدد آب وهوایی پیش بینی می کند که با گرم شدن جوزمین واقیانوسها ال نینوشایع تر وشدیدتر می شوداین بدان معناست که بلایای هواشناسی وبیماریهایی که بدین ترتیب رواج پیدا می کنند افزایش خواهد یافت.در واقع هم اکنونالگوی ال نینو شروع به تغییر کرده است از سال 1976شدت،مدت وسرعت ال نینوها در حال افزایش بوده استدر دهه ی 1990هرسال پدیده ال نینو ولانینو روی میداده است این ها نشانه های بدی برای سلامتی انسا در قرن 21هستند.این جریان هرسال یک بار یک گرمایش عظیمی در سطح زمین ایجاد می کندبه طوری که در این حال دمای سطح دریاها حداقل برای چند ماه پیاپی در5-3ماه ساحلی بالای حد نرمال می رودودر پی آن دمای سطح دریا برای یک سال یا حتی بیشتر به صورت غیر عادی اقی می ماند وبرای برگشت به شرایط عادی منطقه حداقل تا ژانویه یا نارس آینده زمان لازم استوهمچنین باعث تغییراتی در موقعیت تندبادها به وجودآورده وموجب پدید آمدن رفتارهای آب وهوایی غیر معمول در کره زمین می کردد.نوسانات بارندگی همچنین بیشتر از سایر عوامل اقلیمی تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشورهای غنی وفقیر دارد اهمیت این تغییرات به حدی است که می تواند موجبات بحران های سیاسی-اجتمعی را فراهم آورد.

سال های بدون ال نینو:آ ب وهوای مناطق شرقی حاره آب های سطحی مناطق شرقی اقیانوس آرام از سواحل آمریکا منتقل می کند هنگامی که این آب جابجا می شود به طرف شمال ... می گردد ومنجر می شود اب از استوا به در طرف منحرف شود .(upwelling بالا آمدگی )در شرق اقیانوس آرام آب های سرد را از اعماق بالا می آورد وجایگزین آبهای سطحی جابجا شده می کند.هنگامی که بالا آمدگی اتفاق می افتد تراز لایه دما در سواحل آمریکای جنوبی به اعماق کمتر منتقل می شود ودر غرب اقیانوس آرام فشرده می شود .upwelling سرشار لز مواد غذایی است وضعیت ماهی ها را پشتیبانی م یکند هنگامی که آبهای سطحی غرب رانده می شود تحت شرایط جوی وتابش خورشید گرم می شود ودر غرب اقیانوس آرام متراکم می شود آب سرد تر در شرق اقیانوس بالای خود را  سرد می کند بنایرین هواچگالیده می شود وتولید ابر وباران می کند از طرفی در غرب اقیانوس آرام هوا در بالای  آبهای گرم شده ترازهای پایین جو رابی ثبات می کند وموجب افزایش بارندگی می شودبدین ترتیب در بیشتر سالهای بدون ال نینو بارندگی شدیدی در قسمت غربی اقیانوس آرام نزدیک اندونزی مشاهده می شوددر حالی که قسمت شرق آن نسبتاً خشک است .

 

منابع:

1-قاسمی دستگری،احمدرضا،پایان نامه،خشکسالی هواشناسی در ایران در تاثیر آن از پدیده ال نینو ودمای سطح دیای خزر،دانشگاه شیراز،1382

2-استوار میمندی،ابراهیم،پایان نامه ال نینو ورابطه آن با بارش های ایران،دانشگاه تربیت مدرس،1379

3-بیرنظر،محمدعلی ،ال نینو واکنش متقابل اقیانوس وجو،1377

4-کیانی پور،منیژه،پایان نامه بررسی سینوپتیکی پدیده ال نینو وارتباط آن با ناهنجاری بارش های جنوب وجنوب غرب کشور،دانشگاه تربیت مدرس،1379

5-www.irandoc.com

      گرداورنده:زیبا فلاحی
برچسب‌ها: النینو
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 10:43  توسط کاظم خزایی  |